ภาษาไทย English
  หลักสูตรเสาร์อาทิตย์ (เพื่อคนทำงาน)
  28 ส.ค. 60 ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITB(R)#110 (โอกาสได้งานทำโลจิสติกส์สูงสุด**)
  เหลือโควต้า 200 คน รัฐบาลให้การสนับสนุน ฟรี! TIFFA & TPQI จัดทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์
  23 ก.ย.60 ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร รุ่นที่ 4/2560 (กำหนดการสอบตัวแทนออกของกับกรมศุลกากร พ.ย.60)
  Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่นที่ 40 : 10-11 พ.ย.60 (การขนส่งสินค้าอันตราย!!!)
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

     
     ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและTIFFA/ITBS (หน่วยงานภาครัฐกับเอกชน)  
  เนื่องจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ร่วมลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบลอจิสติกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบลอจิสติกส์ให้มีทักษะฝืมือแรงงานที่สูงขึ้น เพื่อตอบสนองตามแนวนโยบายของภาครัฐ

สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ( TIFFA ) ได้ตั้งโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ( ITBS ) ขึ้น เพื่อดำเนินการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพเฉพาะด้านลอจิสติกส์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา โดยเปิดอบรมหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ด้วยการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนฯ อย่างมีประสิทธิภาพมาเป็นเวลา 10 ปี และเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานจริงและสร้างบุคลากรป้อนเข้าสู่ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ด้วยสถิติของนักศึกษาที่จบได้งานทำมากกว่า 90% ของแต่ละรุ่น

ด้วยภารกิจที่สมาคมฯ ทำเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมาคม ฯ ตลอดจนผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ เป็นที่ยอมรับของภาครัฐและเอกชน จึงนับได้ว่าโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ถือเป็นสถาบันแรกและสถาบันเดียวที่จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะด้านและได้ผลิตบุคลากรตามความต้องการของสมาชิกสมาคมฯ และความต้องการของตลาดแรงงานทางด้านนี้ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนและสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันธุรกิจด้านลอจิสติกส์ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ตลอดจนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย
 
 
 
 
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800